Etap1

Konkurs Grantowy

Ruszył nabór wniosków aplikacyjnych, wypełnione wnioski przyjmujemy od 27.02.2020 r do 26.03.2020 r

Instrukcja wypełnienia wniosku aplikacyjnego

Prosimy przed wypełnieniem wniosku o zapoznanie się z instrukcją wypełnienia wniosku aplikacyjnego

Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym. O grant w wysokości do 250 tysięcy złotych mogą się ubiegać podmioty publiczne lub prywatne będące organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z procedurą naborów grantobiorców i załącznikami dostępnymi poniżej.

Cel konkursu

Celem konkursu grantowego jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Konkurs grantowy zakłada wykorzystanie szkoły, jako lokalnego centrum animowania pozaformalnej edukacji dorosłych (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE), w szczególności osób z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów oddalonych od centrów administracyjnych, edukacyjnych, gospodarczych itp. (tzw. obszarów peryferyjnych i defaworyzowanych) z utrudnionym dostępem do wysokojakościowych usług publicznych, w tym szczególnie edukacyjnych.

Kto może być podmiotem aplikującym?

Podmiotem aplikującym w niniejszym konkursie grantowym może być podmiot publiczny lub prywatny będący organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany wskazać we wniosku aplikacyjnym szkołę, do pełnienia roli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Jaka jest kwota grantu i na co może  być przeznaczona?

Maksymalna kwota grantu, o jaką może ubiegać się jeden organ prowadzący szkołę na przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie ośrodka LOWE przy wskazanej szkole w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu wynosi 250 000,00 zł.
Pozyskany grant może  być przeznaczony na następujące wydatki:

 1. Do 10% wnioskowanej kwoty grantuna przygotowanie szkoły do roli LOWE, w tym na:
  • opracowanie diagnozy potrzebw zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE i otoczenia LOWE – do 2% wnioskowanej kwoty grantu.
  • koszty adaptacji pomieszczeń i/lub wyposażenia LOWE, w których będzie prowadzona działalność LOWE, w tym m.in. na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby wsparcia osób dorosłych w LOWE. – do  6% wnioskowanej kwoty grantu.
  • koszty promocji LOWE w środowisku lokalnym – Do 2% wnioskowanej kwoty grantu.
 2. Nie mniej niż 90% wnioskowanej kwoty grantu na działalność LOWE przez minimum 12 miesięcy w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu, w tym na:
  • koszty funkcjonowania LOWE (np. wynagrodzenie koordynatora, animatora, itp.) – do 20% wnioskowanej kwoty grantu.
  • bezpośrednie wsparcie dla osób dorosłych korzystających z oferty edukacyjnej LOWE (np. wynagrodzenia prowadzących wsparcie edukacyjne, materiały i pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia wsparcia, catering i poczęstunek podczas wsparcia, przejazdy, inne wydatki/koszty w zależności od wsparcia/potrzeb dorosłych uczestników, np. asysta osób z niepełnosprawnością, opieka nad osobą/ami zależnymi od uczestników podczas ich udziału w formach wsparcia edukacyjnego, itd.) – do 70% wnioskowanej kwoty grantu

Miejsce i sposób składania wniosków

 • Miejsce i sposób składania wniosków Wniosek aplikacyjny na konkurs grantowy należy przygotować i złożyć za pośrednictwem elektronicznego formularza  aplikacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej  (tu link do wniosku). Wnioski  aplikacyjne składa się bez autoryzowanego dodatkowo podpisu elektronicznego.
 • Wnioski aplikacyjne są przyjmowane w terminie naboru, tj. od 27.02.2020 r. do 26.03.2020 r.  (w ostatnim dniu naboru do godziny 23.59).
 • W trakcie pracy nad wnioskiem aplikacyjnym istnieje możliwość zapisania jego wersji roboczej i po ponownym zalogowaniu za pośrednictwem adresu mailowego, powrotu do kontynuowania pracy nad wnioskiem.
 • Złożenie wniosku aplikacyjnego oznacza zamknięcie wniosku w elektronicznym formularzu wniosku aplikacyjnego i wysłanie go za pośrednictwem strony www.lowe.edu.pl do Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w terminie naboru.
 • Potwierdzeniem wysłanego wniosku aplikacyjnego jest informacja zwrotna przesłana na adres mailowy podmiotu aplikacyjnego z nadanym numerem identyfikacyjnym złożonego wniosku.
 • Wnioski aplikacyjne złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane.
 • Podmiot aplikujący może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny.
 • Do dnia upływu terminu składania wniosków aplikacyjnych podmiot aplikujący może wycofać przesłany wniosek aplikacyjny. W celu wycofania wniosku aplikacyjnego należy wysłać drogą mailową na adres konkurslowe@fundacjamis.org.pl prośbę o wycofanie wniosku aplikacyjnego, wskazując wyraźnie numer wniosku aplikacyjnego, który ma być wycofany.
 • W przypadku złożenia przez jeden podmiot aplikujący więcej niż jednego wniosku i nie poinformowania Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, którą wersję wniosku podmiot aplikujący chce wycofać, ocenie będzie podlegać wniosek złożony z datą wcześniejszą.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski aplikacyjne złożone na konkurs podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
Kryteria oceny formalnej

 1. Wniosek aplikacyjny został złożony przez podmiot będący organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Podmiot aplikujący złożył 1 wniosek
 3. Podmiot aplikujący nie uzyskał grantu na utworzenie LOWE w 1.konkursie LOWE, tj. w edycji 2017-2018
 4. Podmiot aplikujący nie ubiega się o grant u innego Grantodawcy w ramach konkursu LOWE
 5. Szkoła wskazana do pełnienia roli LOWE jest zlokalizowana w gminie miejskiej, wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie powiatu, gdzie nie utworzono LOWE w 1.konkursie LOWE, w edycji 2017-2018
 6. Wiarygodność i rzetelność podmiotu aplikującego: nie doszło do rozwiązania z podmiotem aplikującym umowy finansowanej ze środków publicznych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po jego stronie.
 7. Zobowiązanie podmiotu aplikującego do:
  • współpracy z co najmniej jednym ośrodkiem LOWE z 1.edycji konkursu, 2017-2018 – Partnerem Projektu;
  • utworzenia partnerstwa z co najmniej 1.podmiotem
   z otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • objęcia wsparciem LOWE minimum 200 osób dorosłych;
  • utrzymania trwałości LOWE przez minimum 12 miesięcy
   od zakończenia finansowania z grantu otrzymanego
   w ramach umowy o powierzenie grantu;
 8. Prawidłowość i kompletność wniosku aplikacyjnego, tj.:
  • wniosek aplikacyjny złożony na właściwym formularzu,
   za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku;
  • wszystkie obligatoryjne pola wniosku aplikacyjnego zostały uzupełnione;
  • wniosek aplikacyjny złożony w terminie naboru;
  • do wniosku załączono podpisaną zgodę Dyrektora szkoły, wskazanej przez organ prowadzący do pełnienia roli LOWE, na przystąpienie do projektu grantowego.
 9. Wniosek aplikacyjny został przygotowany w języku polskim.
 10. Budżet mieści się w maksymalnej wysokości grantu oraz zachowane zostały proporcje podziału grantu, o którym mowa w Procedurze
 11. Przedstawiony budżet nie zawiera błędów lub omyłek rachunkowych

W przypadku wystąpienia braków formalnych, podmiot aplikujący zostanie wezwany do usunięcia błędów formalnych i złożenia poprawionego wniosku aplikacyjnego, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od daty wezwania. Jeżeli podmiot aplikujący nie uzupełni braków formalnych w wymaganym terminie, wniosek aplikacyjny podlega odrzuceniu.

Uwaga: Podstawową formą komunikacji z podmiotem aplikującym jest forma elektroniczna. W takiej formie następuje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Zatem w przypadku nie wskazania we wniosku aplikacyjnym adresu e-mailowego do kontaktu ze strony podmiotu aplikującego, wniosek aplikacyjny podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Kryteria oceny merytorycznej

 1. CHARAKTER ORGANU PROWADZĄCEGO: Max. 15 pkt
  • JST gmina wiejska/miejsko-wiejska -15 pkt.
  • JST gmina miejska -5 pkt.
  • JST powiat -1 pkt.
  • Inny organ prowadzący (np. organizacja społeczna/wyznaniowa, inne) -10 pkt plus dodatkowe 5 pkt. jeśli szkoła wskazana do roli LOWE znajduje się w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

   Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się.
 2. OBSZAR, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ORGAN PROWADZĄCY: Max. 25 pkt.
  • Obszar zdegradowany (wg definicji w art. 9 Ustawie o rewitalizacji z 9.10.2015 r., Dz.U.2018, poz.1398) – 5 pkt.
  • Obszar popegeerowski – 5 pkt.
  • Obszar powojskowy – 5 pkt.
  • Obszar poprzemysłowy – 5 pkt.
  • Obszar o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych – 5 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium sumują się.
 3. SYTUACJA SPOŁECZNA W OTOCZENIU SZKOŁY: Max. 24 pkt.
  Kryterium weryfikuje, czy na obszarze, na którym funkcjonuje szkoła, występują skumulowane problemy osób:
  • o niskim wykształceniu, tj.  co najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim
   i policealnym zdobytym w dalszej przeszłości – 3 pkt.
  • długotrwale bezrobotne / pozostające nieprzerwanie bez pracy przez okres minimum 12 miesięcy – 3 pkt.
  • w wieku niemobilnym (wg. definicji GUS) – 3 pkt.
  • korzystające z pomocy społecznej – 3 pkt.
  • nieaktywne zawodowo (tzw. NEET), bez doświadczenia zawodowego -3 pkt.
  • z niepełnosprawnością -3 pkt.
  • dla których rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania -3 pkt.
  • osamotnione, niemobilne na rynku pracy z powodu opieki nad osobami zależnymi -3 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium sumują się.
 4. WOJEWÓDZTWO POCHODZENIA ORGANU PROWADZĄCEGO: Max. 15 pkt.
  • Opolskie, Zachodnio-Pomorskie, Podlaskie-15 pkt.
  • Łódzkie, Mazowieckie -10 pkt.
  • Pomorskie, Świętokrzyskie -5 pkt.
  • Pozostałe województwa -0 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się.
 5. DOŚWIADCZENIE SZKOŁY NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB DOROSŁYCH/ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: Max. 5 pkt

  Ocenie podlegać będzie wieloaspektowość działań podejmowanych przez szkołę, zgłoszoną do pełnienia roli LOWE, dla dorosłych/społeczności lokalnej w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, w tym ich rodzaj i forma (szkolenie/kurs, akcja, projekt, konkurs, itp.), zastosowanie niestandardowych metod kształcenia/aktywizacji, zaangażowane zasoby osobowe i rzeczowe szkoły, inni partnerzy, uzyskane efekty i korzyści przez osoby dorosłe, wpływ na społeczność lokalną, stopień i charakter (rodzaj) partycypacji uczestników/beneficjentów opisanych działań. Punkty za przedmiotowe kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
  • Wniosek aplikacyjny zawiera opis dwóch działań, które spełniają wymienione
   w opisie kryterium elementy – 2 pkt;
  • Wniosek aplikacyjny zawiera opis jednego działania, które spełnia wymienione
   w opisie kryterium elementy – 1 pkt;
  • Wniosek aplikacyjny nie zawiera opisu działań, które spełniają wymienione
   w opisie kryterium elementy lub opis nie spełnia wymogów kryterialnych – 0 pkt;

   Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się.
 6. KWOTA GRANTU I PRZEZNACZENIE Max. 6 pkt
  • Niezbędność i racjonalność wydatków z grantu w kontekście wstępnie zdiagnozowanych potrzeb dorosłych w otoczeniu LOWE: 0-3 pkt.
  • Efektywność wydatków w kontekście celu LOWE/wyższa dostępność
   do pozaformalnych aktywności edukacyjnych dla dorosłych: 0-3 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium sumują się.
 7. WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Max. 10 pkt

  Ocena obejmuje wpływ LOWE na poprawę sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej dorosłych w wymiarze lokalnym. 
  • Wysoki wpływ: 6 -10 pkt;
  • Umiarkowany wpływ :3 – 5 pkt
  • Niski wpływ: 0 – 2 pkt

Z 20. organami prowadzącymi szkołę, których wnioski aplikacyjne zostaną najwyżej ocenione zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu. Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru grantobiorców i załącznikami do procedury, znajdującymi się w dokumentach.

Pytania do procedury

Podmioty zainteresowane aplikowaniem na konkurs grantowy mogą zadawać pytania do procedury naboru za pośrednictwem formularza zapytania (link do formularza pytania jest poniżej).Zadaj pytanie

Pytania dotyczące konkursu można zadawać w terminie do 23 marca 2020 r.

Wszystkie odpowiedzi na pytania będą publikowane  na bieżąco na stronie internetowej  oraz wysłane na podany w zapytaniu adres mailowy w terminie 3 dni roboczych od zadania pytania. Opublikowane odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich podmiotów aplikujących.

Harmonogram konkursu grantowego

 • Ogłoszenie o konkursie grantowym  – 27.01.2020
 • Nabór wniosków aplikacyjnych – 27.02.2020 – 26.03.2020
 • Ocena formalna wniosków – do 7 dni roboczych  od zamknięcia naboru
 • Ocena merytoryczna wniosków –  o 21 dni roboczych  od zakończenia oceny formalnej
 • Publikacja listy rankingowej  – do 08.05.2020
 • Procedura odwoławcza  – do 19.05.2020
 • Publikacja ostatecznej listy rankingowej – do 29.05.2020
 • Podpisanie umów o powierzenie grantów  z wybranymi Grantobiorcami – od 01.06.2020

Dokumenty rekrutacyjne