Etapy realizacji projektu

 1. Wybór organów prowadzących szkoły prowadzących szkoły do uruchomienia LOWE w środowisku lokalnym
  Wybór organów prowadzących szkoły nastąpi w drodze ogólnopolskiego konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa. W konkursie grantowym edycja 2010-2021 zostanie wybranych 20 organów prowadzących szkołę. Z wybranymi organami prowadzącymi szkoły – Grantobiorcami – zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu  na uruchomienie i działalność ośrodka LOWE przy wskazanej szkole. Maksymalna kwota grantu, jaką może otrzymać jeden Grantobiorca wynosi 250 tysięcy złotych.
 2. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnych i ocena potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w Modelu LOWE zadań
  <p align=”justify”>Diagnoza  potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych, jak również ocena potencjału szkoły wybranej do pełnienia funkcji LOWE w środowisku lokalnym stanowi podstawę projektowania zakresu i sposobu realizacji przyszłych zadań LOWE. Diagnoza ma kluczowe znaczenie dla realizacji modelu LOWE i będzie przeprowadzona zróżnicowanymi, weryfikowalnymi i skutecznymi metodami badawczymi, w sposób nieinwazyjny i z poszanowaniem nienaruszalności i godności osób badanych. </p>
  <p align=”justify”>Diagnoza potrzeb edukacyjnych będzie dotyczyć odbiorców wsparcia Ośrodka LOWE, tj. osób dorosłych, w szczególności zaś znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej, wykazujących dotychczas niską aktywność edukacyjną lub jej brak w jakiejkolwiek formie. </p>
  <p align=”justify”>Diagnoza potrzeb edukacyjnych zostanie przeprowadzona w kontekście potencjału edukacyjnego szkoły wskazanej do roli LOWE oraz dostępnych potencjałów innych partnerów edukacyjnych w skali lokalnej i ponadlokalnej, tzn. instytucji kultury, instytucji i podmiotów edukacyjnych, społecznych, rozwojowych, środowisk gospodarczych itp. </p>
  <p align=”jusitfy”>Diagnoza potrzeb edukacyjnych jest procesem ciągłym i warunkuje elastyczność, adekwatność, skuteczność, racjonalność i partnersko-partycypacyjny charakter oferty edukacyjnej LOWE. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej oraz ocena potencjału szkoły jest prowadzona przy wsparciu merytorycznym ekspertów Partnerstwa projektu. </p>
 3. Uruchomienie i funkcjonowanie LOWE na rzecz edukacji osób dorosłych w środowisku lokalnym
  <p align=”justify”Podstawowym zadaniem w ramach umowy grantowej zawartej z organem prowadzącym szkołę, wybranym w konkursie grantowym, będzie utworzenie – zgodnie z Modelem LOWE – ośrodka LOWE przy szkole, i aktywne prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych w okresie obwiązywania umowy grantowej, a także utrzymanie działalności LOWE przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu realizacji grantu. </p>
  W szczególności do zadań szkoły i organu prowadzącego szkołę będzie należało m.in.:
  • Przygotowanie elastycznej oferty edukacyjnej LOWE wynikającej wprost z rozpoznanych potrzeb osób dorosłych (tzw. podejście popytowe) w ramach diagnozy, rozpoznanych podczas etapu diagnozy.
  • Zawiązania przy powoływaniu LOWE współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego gminy, powiatu, itp.
  • Udzielanie wsparcia w procesie aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych uczestnikom korzystającym na warunkach określonych w tej procedurze z oferty edukacyjnej Ośrodka LOWE oraz kadry LOWE.
  • Promocja oferty edukacyjnej Ośrodka LOWE wśród społeczności lokalnej oraz Modelu LOWE w innych środowiskach społecznych, gospodarczych w kraju i na arenie międzynarodowej zgodnie z warunkami określonymi w tej procedurze.
  • Monitorowanie działalności Ośrodka LOWE oraz ewaluacja efektów (rezultatów) w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu i w okresie trwałości na zasadach określonych w Modelu LOWE.
  • Współpraca z Grantodawcą i Partnerami Projektu oraz innymi Ośrodkami LOWE wybranymi w ramach Konkursu grantowego oraz wymiana doświadczeń podmiotów zaangażowanych w powodzenie misji LOWE w zakresie aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w tym promowania wybranych elementów europejskiego modelu ścieżek poprawy umiejętności dorosłych ujętych w zaleceniu Rady z 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling Pathways).
 4. Wsparcie organów prowadzących/Ośrodków LOWE wyłonionych w Zadaniu 2 w zakresie przygotowania i funkcjonowania szkół w pełnieniu funkcji LOWE
  Przez cały okres obowiązywania umowy grantowej, ośrodki LOWE  mają zapewnione wsparcie merytoryczne ze strony partnerstwa projektu w zakresie: