Konkurs Grantowy

Uruchamiamy uzupełniający nabór wniosków aplikacyjnych w konkursie grantowym LOWE w terminie od 22.06.2020 r do 21.07.2020 r

Prosimy przed wypełnieniem wniosku o zapoznanie się z instrukcją wypełnienia wniosku aplikacyjnego

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka ogłasza uzupełniający nabór wniosków aplikacyjnych w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego na utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w środowisku lokalnym. O grant w wysokości do 250 tysięcy złotych mogą się ubiegać podmioty publiczne lub prywatne będące organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z procedurą naborów grantobiorców i załącznikami dostępnymi poniżej.

Cel konkursu

Celem konkursu grantowego jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Konkurs grantowy zakłada wykorzystanie szkoły, jako lokalnego centrum animowania pozaformalnej edukacji dorosłych (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE), w szczególności osób z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów oddalonych od centrów administracyjnych, edukacyjnych, gospodarczych itp. (tzw. obszarów peryferyjnych i defaworyzowanych) z utrudnionym dostępem do wysokojakościowych usług publicznych, w tym szczególnie edukacyjnych.

Kto może być podmiotem aplikującym?

Podmiotem aplikującym w niniejszym konkursie grantowym może być podmiot publiczny lub prywatny będący organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany wskazać we wniosku aplikacyjnym szkołę, do pełnienia roli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Jaka jest kwota grantu i na co może  być przeznaczona?

Maksymalna kwota grantu, o jaką może ubiegać się jeden organ prowadzący szkołę na przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie ośrodka LOWE przy wskazanej szkole w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu wynosi 250 000,00 zł.
Pozyskany grant może  być przeznaczony na następujące wydatki:

 1. Do 10% wnioskowanej kwoty grantuna przygotowanie szkoły do roli LOWE, w tym na:
  • opracowanie diagnozy potrzebw zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE i otoczenia LOWE – do 2% wnioskowanej kwoty grantu.
  • koszty adaptacji pomieszczeń i/lub wyposażenia LOWE, w których będzie prowadzona działalność LOWE, w tym m.in. na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby wsparcia osób dorosłych w LOWE. – do  6% wnioskowanej kwoty grantu.
  • koszty promocji LOWE w środowisku lokalnym – Do 2% wnioskowanej kwoty grantu.
 2. Nie mniej niż 90% wnioskowanej kwoty grantu na działalność LOWE przez minimum 12 miesięcy w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu, w tym na:
  • koszty funkcjonowania LOWE (np. wynagrodzenie koordynatora, animatora, itp.) – do 20% wnioskowanej kwoty grantu.
  • bezpośrednie wsparcie dla osób dorosłych korzystających z oferty edukacyjnej LOWE (np. wynagrodzenia prowadzących wsparcie edukacyjne, materiały i pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia wsparcia, catering i poczęstunek podczas wsparcia, przejazdy, inne wydatki/koszty w zależności od wsparcia/potrzeb dorosłych uczestników, np. asysta osób z niepełnosprawnością, opieka nad osobą/ami zależnymi od uczestników podczas ich udziału w formach wsparcia edukacyjnego, itd.) – do 70% wnioskowanej kwoty grantu

Miejsce i sposób składania wniosków

 • Wniosek aplikacyjny na konkurs grantowy należy przygotować i złożyć za pośrednictwem elektronicznego formularza  aplikacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej . Wnioski  aplikacyjne składa się bez autoryzowanego dodatkowo podpisu elektronicznego.
 • Wnioski aplikacyjne są przyjmowane w terminie naboru, tj. od 22.06.2020 r. do 21.07.2020 r.  (w ostatnim dniu naboru do godziny 23.59).
 • W trakcie pracy nad wnioskiem aplikacyjnym istnieje możliwość zapisania jego wersji roboczej i po ponownym zalogowaniu za pośrednictwem adresu mailowego, powrotu do kontynuowania pracy nad wnioskiem.
 • Złożenie wniosku aplikacyjnego oznacza zamknięcie wniosku w elektronicznym formularzu wniosku aplikacyjnego i wysłanie go za pośrednictwem strony www.lowe.edu.pl do Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w terminie naboru.
 • Potwierdzeniem wysłanego wniosku aplikacyjnego jest informacja zwrotna przesłana na adres mailowy podmiotu aplikacyjnego z nadanym numerem identyfikacyjnym złożonego wniosku.
 • Wnioski aplikacyjne złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane.
 • Podmiot aplikujący może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny.
 • Do dnia upływu terminu składania wniosków aplikacyjnych podmiot aplikujący może wycofać przesłany wniosek aplikacyjny. W celu wycofania wniosku aplikacyjnego należy wysłać drogą mailową na adres konkurslowe@fundacjamis.org.pl prośbę o wycofanie wniosku aplikacyjnego, wskazując wyraźnie numer wniosku aplikacyjnego, który ma być wycofany.
 • W przypadku złożenia przez jeden podmiot aplikujący więcej niż jednego wniosku i nie poinformowania Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, którą wersję wniosku podmiot aplikujący chce wycofać, ocenie będzie podlegać wniosek złożony z datą wcześniejszą.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski aplikacyjne złożone na konkurs podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
Kryteria oceny formalnej

 1. Wniosek aplikacyjny został złożony przez podmiot będący organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Podmiot aplikujący złożył 1 wniosek
 3. Podmiot aplikujący nie uzyskał grantu na utworzenie LOWE w 1.konkursie LOWE, tj. w edycji 2017-2018
 4. Podmiot aplikujący nie ubiega się o grant u innego Grantodawcy w ramach konkursu LOWE
 5. Szkoła wskazana do pełnienia roli LOWE jest zlokalizowana w gminie miejskiej, wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, gdzie nie utworzono LOWE w 1.konkursie LOWE, w edycji 2017-2018
 6. Wiarygodność i rzetelność podmiotu aplikującego: nie doszło do rozwiązania z podmiotem aplikującym umowy finansowanej ze środków publicznych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po jego stronie.
 7. Zobowiązanie podmiotu aplikującego do:
  • współpracy z co najmniej jednym ośrodkiem LOWE z 1.edycji konkursu, 2017-2018 – Partnerem Projektu;
  • utworzenia partnerstwa z co najmniej 1.podmiotem
   z otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • objęcia wsparciem LOWE minimum 200 osób dorosłych;
  • utrzymania trwałości LOWE przez minimum 12 miesięcy
   od zakończenia finansowania z grantu otrzymanego
   w ramach umowy o powierzenie grantu;
 8. Prawidłowość i kompletność wniosku aplikacyjnego, tj.:
  • wniosek aplikacyjny złożony na właściwym formularzu,
   za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku;
  • wszystkie obligatoryjne pola wniosku aplikacyjnego zostały uzupełnione;
  • wniosek aplikacyjny złożony w terminie naboru;
  • do wniosku załączono podpisaną zgodę Dyrektora szkoły, wskazanej przez organ prowadzący do pełnienia roli LOWE, na przystąpienie do projektu grantowego.
 9. Wniosek aplikacyjny został przygotowany w języku polskim.
 10. Budżet mieści się w maksymalnej wysokości grantu oraz zachowane zostały proporcje podziału grantu, o którym mowa w Procedurze
 11. Przedstawiony budżet nie zawiera błędów lub omyłek rachunkowych

W przypadku wystąpienia braków formalnych, podmiot aplikujący zostanie wezwany do usunięcia błędów formalnych i złożenia poprawionego wniosku aplikacyjnego, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od daty wezwania. Jeżeli podmiot aplikujący nie uzupełni braków formalnych w wymaganym terminie, wniosek aplikacyjny podlega odrzuceniu.

Uwaga: Podstawową formą komunikacji z podmiotem aplikującym jest forma elektroniczna. W takiej formie następuje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Zatem w przypadku nie wskazania we wniosku aplikacyjnym adresu e-mailowego do kontaktu ze strony podmiotu aplikującego, wniosek aplikacyjny podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Kryteria oceny merytorycznej

 1. CHARAKTER ORGANU PROWADZĄCEGO: Max. 15 pkt
  • JST gmina wiejska/miejsko-wiejska -15 pkt.
  • JST gmina miejska -5 pkt.
  • JST powiat -1 pkt.
  • Inny organ prowadzący (np. organizacja społeczna/wyznaniowa, inne) -10 pkt plus dodatkowe 5 pkt. jeśli szkoła wskazana do roli LOWE znajduje się w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

   Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się.

 2. OBSZAR, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ORGAN PROWADZĄCY: Max. 25 pkt.
  • Obszar zdegradowany (wg definicji w art. 9 Ustawie o rewitalizacji z 9.10.2015 r., Dz.U.2018, poz.1398) – 5 pkt.
  • Obszar popegeerowski – 5 pkt.
  • Obszar powojskowy – 5 pkt.
  • Obszar poprzemysłowy – 5 pkt.
  • Obszar o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych – 5 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium sumują się.

 3. SYTUACJA SPOŁECZNA W OTOCZENIU SZKOŁY: Max. 24 pkt.
  Kryterium weryfikuje, czy na obszarze, na którym funkcjonuje szkoła, występują skumulowane problemy osób:
  • o niskim wykształceniu, tj.  co najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim
   i policealnym zdobytym w dalszej przeszłości – 3 pkt.
  • długotrwale bezrobotne / pozostające nieprzerwanie bez pracy przez okres minimum 12 miesięcy – 3 pkt.
  • w wieku niemobilnym (wg. definicji GUS) – 3 pkt.
  • korzystające z pomocy społecznej – 3 pkt.
  • nieaktywne zawodowo (tzw. NEET), bez doświadczenia zawodowego -3 pkt.
  • z niepełnosprawnością -3 pkt.
  • dla których rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania -3 pkt.
  • osamotnione, niemobilne na rynku pracy z powodu opieki nad osobami zależnymi -3 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium sumują się.

 4. WOJEWÓDZTWO POCHODZENIA ORGANU PROWADZĄCEGO: Max. 15 pkt.
  • Opolskie, Zachodnio-Pomorskie, Podlaskie-15 pkt.
  • Łódzkie, Mazowieckie -10 pkt.
  • Pomorskie, Świętokrzyskie -5 pkt.
  • Pozostałe województwa -0 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się.

 5. DOŚWIADCZENIE SZKOŁY NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB DOROSŁYCH/ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: Max. 5 pkt

  Ocenie podlegać będzie wieloaspektowość działań podejmowanych przez szkołę, zgłoszoną do pełnienia roli LOWE, dla dorosłych/społeczności lokalnej w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, w tym ich rodzaj i forma (szkolenie/kurs, akcja, projekt, konkurs, itp.), zastosowanie niestandardowych metod kształcenia/aktywizacji, zaangażowane zasoby osobowe i rzeczowe szkoły, inni partnerzy, uzyskane efekty i korzyści przez osoby dorosłe, wpływ na społeczność lokalną, stopień i charakter (rodzaj) partycypacji uczestników/beneficjentów opisanych działań. Punkty za przedmiotowe kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
  • Wniosek aplikacyjny zawiera opis dwóch działań, które spełniają wymienione
   w opisie kryterium elementy – 2 pkt;
  • Wniosek aplikacyjny zawiera opis jednego działania, które spełnia wymienione
   w opisie kryterium elementy – 1 pkt;
  • Wniosek aplikacyjny nie zawiera opisu działań, które spełniają wymienione
   w opisie kryterium elementy lub opis nie spełnia wymogów kryterialnych – 0 pkt;

   Punkty w ramach tego kryterium nie sumują się.

 6. KWOTA GRANTU I PRZEZNACZENIE Max. 6 pkt
  • Niezbędność i racjonalność wydatków z grantu w kontekście wstępnie zdiagnozowanych potrzeb dorosłych w otoczeniu LOWE: 0-3 pkt.
  • Efektywność wydatków w kontekście celu LOWE/wyższa dostępność
   do pozaformalnych aktywności edukacyjnych dla dorosłych: 0-3 pkt.

   Punkty w ramach tego kryterium sumują się.
 7. WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Max. 10 pkt

  Ocena obejmuje wpływ LOWE na poprawę sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej dorosłych w wymiarze lokalnym. 
  • Wysoki wpływ: 6 -10 pkt;
  • Umiarkowany wpływ :3 – 5 pkt
  • Niski wpływ: 0 – 2 pkt

Z organami prowadzącymi szkołę, których wnioski aplikacyjne zostaną najwyżej ocenione zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu. Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru grantobiorców i załącznikami do procedury, znajdującymi się w dokumentach.

Pytania do procedury

Podmioty zainteresowane aplikowaniem na konkurs grantowy mogą zadawać pytania do procedury naboru za pośrednictwem formularza zapytania (link do formularza pytania jest poniżej).

Pytania dotyczące konkursu można zadawać w terminie do 18 lipca 2020 r.

Wszystkie odpowiedzi na pytania będą publikowane  na bieżąco na stronie internetowej  oraz wysłane na podany w zapytaniu adres mailowy w terminie 3 dni roboczych od zadania pytania. Opublikowane odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich podmiotów aplikujących.

Dokumenty rekrutacyjne