Najczęściej zadawane pytania do procedury

„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji  osób dorosłych 2”

POWR.02.14.00-00-1007/19

Stan na 24.03.2020 r.

1.    Czy w kosztorysie w części :koszty funkcjonowania LOWE mogę ująć :
1)wynagrodzenie specjalisty/tki ds. upowszechniania LOWE, który będzie odpowiedzialny za promocję projektu na portalach społecznościowych, na stronach www, utworzy grupę kontaktów i komunikator dla uczestników.
2) usługi pocztowe/ kurierskie – przesyłki, korespondencja z grantodawcą, zaproszenia itp.
3) koszty przejazdu koordynatora/animatora – teren gminy jest rozległy a istnieje potrzeba dojechania do niektórych uczestników, potrzeba spotkań poza gminą z przedstawicielami instytucji, firm itd w celu omówienia usług w ramach wsparcia
4) organizacja konferencji inaugurującej składającej się z wystąpień prelegentów oraz zajęć warsztatowych np. nt. partycypacji społecznej.
5) w jaki sposób ując koszty/ pozycje w kosztorysie, które mogą pojawić się w trakcie realizacji, które będą wynikały z rozwoju i potrzeb uczestników (np. zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, zakup desek na warsztaty z rzeźby, zakup mini placu rowerowego, fantomów, sprzętu sportowego itd itp….skończywszy na ławkach i krzewach bo np. zaistnieje potrzeba i chęć uczestnictwa w pracach ziemnych i stolarskich w formie zaaranżowania miejsca przed szkołą? – czy np. materiały niezbędne do realizacji działań w ramach działalności LOWE?

Ad1). W załączniku Nr 1 do Procedury – Model funkcjonowania LOWE  (Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w drugim etapie ich rozwoju w latach 2019-2023″, który został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozdziale 4 Kadra LOWE znajduje się wykaz stanowisk stanowiących kadrę LOWE. Zalecamy przy konstruowaniu kosztorysu we wniosku stosowanie się do rozwiązań zawartych w wyżej wspomnianym Modelu LOWE. Zadania specjalisty ds. upowszechniania wpisują się w zakres kompetencji Animatora LOWE, który jest ujęty w kadrze LOWE w dokumencie Model LOWE..

Ad2). Należy mieć na uwadze zapisy Procedury naboru grantobiorców,  że „Nie jest dopuszczalne finansowanie w ramach grantu kosztów administracyjnych związanych z obsługą grantu w rozumieniu rozdziału 8.4. pkt. 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″. Wobec tego koszty usług pocztowych związanych z działalnością LOWE na rzecz osób dorosłych mogą być ujęte w kosztach funkcjonowania LOWE (np. zaproszenie), natomiast koszty związane z obsługą grantu nie (np. korespondencja z grantodawcą). Należy dodać, że korespondencja z grantodawcą będzie prowadzona w zdecydowanej mierze drogą elektroniczną i online.

Ad3). Tak. Tego rodzaju koszty mogą być ujęte w kosztach funkcjonowania LOWE.

Ad4). Te koszty zaleca się ująć w kosztach promocji.

Ad5). Budżet we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić w oparciu o posiadane, na dzień przygotowywania wniosku,  informacje, dane i wstępną analizę potrzeb/problemów w zakresie działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych (pkt.7 wniosku). Dotyczy to także kosztów zakupu materiałów związanych z bezpośrednim wsparciem działań edukacyjnych dla osób dorosłych. Zaleca się aby wskazać w budżecie i  uzasadnieniu do pozycji budżetowych, jakiego rodzaju koszty np. zakupu materiałów Grantobiorca przewiduje w kosztorysie. Budżet projektu będzie można zaktualizować po zakończeniu pierwszego etapu wdrażania LOWE, tj. po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, jeśli w wyniku diagnozy pojawią się potrzeby edukacyjne osób dorosłych, który Grantobiorca  nie przewidział na etapie konstruowania wniosku aplikacyjnego.  

Na czym powinna polegać współpraca z co najmniej jednym ośrodkiem LOWE z 1.edycji konkursu, 2017-2018 – Partnerem Projektu ?

Projekt LOWE2 jest realizowany we współpracy z 3 ośrodkami LOWE utworzonymi w edycji konkursu 2017-2018. Współpraca z ośrodkiem LOWE polega na wspieraniu nowych ośrodków LOWE wybranych w obecnej edycji konkursu grantowego, edycja 2020-2021 przy tworzeniu i funkcjonowaniu LOWE. Wsparcie to będzie realizowane m.in. w formie wsparcia szkoleniowego dla kadry LOWE, wsparcia merytorycznego na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania ośrodka LOWE. Wsparcie to będzie prowadzone w formie doradztwa, tutoringu, coachingu dla ośrodków LOWE. Tematyka wsparcia szkoleniowego i doradczego zostanie ustalona po podpisaniu umowy o powierzenie grantu i będzie uwzględniać specyfikę każdego LOWE.

Czy partnerstwo z organizacją pozarządową działającą lokalnie może być uznane za spełnienie zobowiązania dotyczącego utworzenia partnerstwa z podmiotem z otoczenia społeczno – gospodarczego ?

Tak, partnerstwo z organizacją pozarządową działającą lokalnie będzie uznane za spełnienie zobowiązania dotyczącego utworzenia partnerstwa z podmiotem z otoczenia społeczno – gospodarczego. 

Co rozumiane jest przez „trwałość” LOWE po zakończeniu finansowania z grantu?

Trwałość oznacza prowadzenie ośrodka LOWE przez okres 12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania umowy grantowej.

Na jakiej podstawie będą przyznawane punkty w kryterium:
1) ” SYTUACJA SPOŁECZNA W OTOCZENIU SZKOŁY” , na jakiej podstawie odbędzie się weryfikacja problemów ? czy tylko opisu wnioskodawcy? czy może jakiś danych statystycznych ogólnodostępnych? jeśli na podstawie danych to jakich?

Kryterium „sytuacja społeczna w otoczeniu szkoły” będzie weryfikowane na podstawie przedstawionego opisu we wniosku aplikacyjnych oraz przedstawionych we wniosku danych statystycznych nt. sytuacji społecznej na obszarze działania szkoły (np. gminy, gdzie mieści się szkoła). Założeniem Modelu LOWE jest prowadzenie aktywności na rzecz osób dorosłych lokalnie, z uwzględnieniem potrzeb osób dorosłych zamieszkujących określony obszar. Dlatego też we wniosku aplikacyjnym należy wskazać dane wraz z opisem odnoszący się do obszaru, na którym działa szkoła.

Zgodnie z opisem kryteriów oceny zawartych w Procedurze naboru grantobiorców, kryterium oceny Nr 2 „sytuacja społeczna w otoczeniu szkoły”, weryfikuje, czy na obszarze, na którym funkcjonuje szkoła, występują skumulowane problemy osób:

 1. o niskim wykształceniu, tj.  co najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim
  i policealnym zdobytym w dalszej przeszłości – 3 pkt.
 2. długotrwale bezrobotne / pozostające nieprzerwanie bez pracy przez okres minimum 12 miesięcy – 3 pkt.
 3. w wieku niemobilnym (wg. definicji GUS[1]) – 3 pkt.
 4. korzystające z pomocy społecznej[2] – 3 pkt.
 5. nieaktywne zawodowo (tzw. NEET[3]), bez doświadczenia zawodowego -3 pkt. z niepełnosprawnością -3 pkt.
 6. dla których rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania -3 pkt.
 7. osamotnione, niemobilne na rynku pracy z powodu opieki nad osobami zależnymi -3 pkt.

Na jakiej podstawie będzie weryfikowany obszar o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych? czy tylko na podstawie uzasadnienia opisanego przez wnioskodawcę we wniosku czy może też na jakichś danych statystycznych jeśli tak, to na podstawie jakich danych ?


Kryterium oceny Nr 1 OBSZAR, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ORGAN PROWADZĄCY będzie weryfikowane na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę opisu, w tym danych prezentujących problemy i potrzeby w zakresie edukacji osób dorosłych na obszarze działania Wnioskodawcy. Do Wnioskodawcy należy opisanie we wniosku aplikacyjnym istoty problemów społecznych wpisujących się w założenia projektu LOWE i sposób uzasadnienia ich wagi, potrzeby i sposobu ich rozwiązania, z wykorzystaniem grantu LOWE.


Pytanie dotyczy budżetu projektu – zgodnie z procedurą min. 90 % wnioskowanej kwoty grantu powinno być przeznaczone na działalność LOWE, dalej w procedurze jest mowa, że do 20 % – koszty funkcjonowania i do 70% bezpośrednie wsparcie – jeśli koszty funkcjonowania stanowią 19 % grantu i koszty wsparcia bezpośredniego nie mogą przekroczyć 70 % to nie jest możliwe spełnienie warunku -90 % na działalność LOWE.
Czy koszty na bezpośredniego wsparcia mogą przekroczyć 70 % tak, żeby w sumie koszty funkcjonowania i koszty bezpośredniego wsparcia stanowiły 90 %?

Przy konstruowaniu budżetu we wniosku aplikacyjnym na LOWE sugerujemy utrzymać limity procentowe (%), jak i kwotowe zgodnie z procedurą naboru grantobiorców.

To oznacza, że przy wnioskowaniu o maksymalną kwotę grantu 250 tys. zł i limicie 90% kwoty grantu na działalność LOWE, kwota grantu jaka może być przeznaczona na działalność LOWE nie może przekroczyć kwoty  225 tys. zł, w tym:

 • do 20% kwoty grantu czyli do kwoty 50 tys. zł na koszty funkcjonowania
 • do 70% kwoty grantu czyli do kwoty 175 tys. zł na bezpośrednie wsparcie dla osób dorosłych. 

Analogicznie należy uwzględnić w budżecie limity procentowe  i kwotowe grantu, o jaki wnioskuje organ prowadzący w kategorii wydatków dot. przygotowania szkoły do roli LOWE. Czyli,  przy wnioskowaniu o maksymalną kwotę grantu 250 tys. zł i limicie 10% kwoty grantu na przygotowanie szkoły do roli LOWE, kwota grantu jaka może być przeznaczona na przygotowanie szkoły do roli LOWE nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, w tym:

 • Do 2% wnioskowanej kwoty grantu, czyli kwotowo do 5 tys. zł,  na opracowanie diagnozy potrzeb
 • Do 6% wnioskowanej kwoty grantu, czyli kwotowo do 15 tys. zł na koszty adaptacji pomieszczeń i/lub wyposażenia LOWE
 • Do 2% wnioskowanej kwoty grantu, czyli kwotowo do 5 tys. zł,  na koszty promocji LOWE  w środowisku lokalnym

Powyżej wskazane kwoty zostały wyliczone o odniesieniu do maksymalnej kwoty grantu, o jaką można wnioskować. Zatem nie ma możliwości zwiększenia kwoty grantu na bezpośrednie wsparcie dla osób dorosłych powyżej wskazanego limitu 70% wnioskowanej kwoty grantu.

Czy wnioskując o grant należy we wniosku wskazać ośrodek LOWE z 1.edycji konkursu LOWE, z którym wnioskodawca będzie współpracować? Analogicznie  czy we wniosku należy wskazać podmiot z otoczenia społeczno-gospodarczego, z którym zawiązane zostanie partnerstwo?

Na etapie wnioskowania o grant podmiot aplikujący jest zobowiązany do złożenia we wniosku deklaracji, że zobowiązują do współpracy z współpracy z co najmniej jednym ośrodkiem LOWE z 1.edycji konkursu, 2017-2018 – Partnerem Projektu oraz do  utworzenia partnerstwa z co najmniej 1.podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego. Podmiot aplikujący może we wniosku wskazać podmiot/podmioty  z otoczenia społeczno-gospodarczego, z którym/którymi dotychczas współpracował lub widzi jako potencjalnych partnerów partnerstwa na rzecz uczenia się osób dorosłych, ale nie ma wymogu na etapie aplikowania zawierania porozumienia o współpracy z tymi podmiotami. Te działania będą realizowane po podpisaniu umowy grantowej.

Jaka może być minimalna wartość grantu, czy można wycofać się z programu po uzyskaniu informacji jaka jest wartość grantu?

Minimalna wartość grantu nie została określona, jedynie jego wartość maksymalna – 250 tys. zł (str. 20, rozdz. V procedury naboru). Nie przewidujemy znaczących różnic w wysokości przyznanych grantów w stosunku do jego wartości maksymalnej. Wnioskodawca staje się grantodawcą w chwili podpisania umowy grantowej (załącznik nr 2 do procedury), wiążącej obie strony, która reguluje wysokość przyznanego grantu i warunki jego wykorzystania. Okoliczności ewentualnej zmiany wysokości i przeznaczenia grantu opisano w rozdz. VIII procedury. Zwracamy również uwagę, że zgodnie z zapisami w Procedurze naboru grantobiorców, na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się możliwość wezwania podmiotu aplikującego do przedstawienia wyjaśnień w zakresie dotyczącym kryterium Nr 6 (Kwota grantu i przeznaczenie)  tj. ustalonych przez podmiot aplikujących wydatków w szczegółowym budżecie projektu, określonych w pkt. 10 wniosku aplikacyjnego, jeśli kalkulacja i uzasadnienie przedstawionych wydatków uniemożliwiają ich weryfikację przez eksperta oceniającego wniosek aplikacyjny, w celu uzyskania pewności, że wydatek jest niezbędny do poniesienia i określony w sposób racjonalny, oszczędny  i efektywny.


Czy wymagany jest jakiś wkład własny w projekcie? Jeżeli tak to jaki i w jakiej formie?

Nie jest wymagany wkład własny finansowy Grantobiorcy. Zwracamy natomiast uwagę, że Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji powinien funkcjonować w oparciu o istniejącą infrastrukturę i zasoby szkoły, co oznacza, że Grantobiorca będzie w działalności LOWE wykorzystywał dostępne zasoby rzeczowe (potencjał techniczny).


Czy ta liczba 200 osób dorosłych do objęcia wsparciem w ramach działalności LOWE może być mniejsza jeżeli podmiot aplikujący wnioskuje o mniejszą kwotę grantu?

Liczba uczestników – osób dorosłych do objęcia wsparciem w okresie obowiązywania umowy grantowej, czyli od dnia jej podpisania do 30.10.2021 roku nie może być mniejsza niż  200 osób (jest to minimalna liczba uczestników) bez względu na wysokość grantu o jaki wnioskuje podmiot aplikujący.

Czy w ramach wniosku aplikacyjnego jest możliwe partnerstwo, na przykład partnerstwo organu prowadzącego z organizacją pozarządową?
Czy należy przeprowadzić nabór Partnera zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)?

Konkurs grantowy LOWE nie przewiduje wnioskowania o grant w formule partnerskiej. Wnioskodawcą (grantobiorcą) jest organ prowadzący daną szkołę, po podjęciu decyzji, że właśnie ona spełnia wymagania opisane w modelu funkcjonowania LOWE oraz w procedurze naboru grantobiorców.
Natomiast Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji, że w okresie obowiązywania umowy grantowej utworzy partnerstwo z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego, którymi mogą być podmioty działające lokalnie (parafie, organizacje społeczne, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, pracodawcy itp.) w celu wdrożenia i utrzymania funkcjonowania LOWE.

Jaki jest minimalny i maksymalny okres realizacji projektu ? I czy gmina musi zachować trwałość projektu? Jeśli tak to przez jaki okres?

Okres realizacji umowy grantowej grantu (rozumiany jako okres przygotowania i funkcjonowania LOWE) rozpoczyna się w dniu podpisania umowy grantowej, co planowane jest na czerwiec br. Natomiast kończy się 30.10.2021 roku (Patrz: harmonogram konkursu grantowego, rozdz. II, str. 11). Każdy Grantodawca jest zobowiązany do utrzymania trwałości efektów projektu przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, tj. od 01.12.2021 do 30.11.2022 roku.

Na jaki okres czasu od podpisania umowy grantowej można planować w budżecie składanym we wniosku grantowym rozpoczęcie działań edukacyjnych dla osób dorosłych w LOWE?

Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu z wybranymi organami prowadzącymi szkoły, pierwszym zadaniem będzie przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonować LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE wg opracowanej przez Grantodawcę i Partnerów metodologii. Przewidujemy, że etap ten potrwa około 3 miesiące, czyli jeśli umowy grantowe zostaną podpisane – zgodnie z zaplanowanym harmonogramem konkursu – w czerwcu 2020 roku to opracowanie diagnozy potrwa do września 2020 r. Działania związane ze wsparciem osób dorosłych organizowane w LOWE rozpoczną się po etapie diagnozy czyli można planować, że nastąpi to od miesiąca października 2020 roku. Umowa grantowa będzie obowiązywać do 30.10.2020 roku, co oznacza, że działania związane z udziałem osób dorosłych Ośrodka LOWE finansowane z grantu w ramach podpisanej umowy grantowej można planować w okresie od 01.10.2020 roku do 30.10.2021 roku.

Jaka jest wymagana minimalna ilość uczestników wsparcia LOWE w okresie trwałości?

Umowa o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Procedury naboru grantobiorców, nie określa minimalnej liczby uczestników wsparcia LOWE (osób dorosłych) w okresie trwałości, czyli w okresie 12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania umowy grantowej. Wsparcie edukacyjne na rzecz osób dorosłych prowadzone przez LOWE w okresie trwałości, co do ilości jak i jakości wsparcia powinno wynikać z potrzeb osób dorosłych w ramach stale prowadzonej diagnozy potrzeb (tzw. podejście popytowe). Zwracamy uwagę, że w okresie trwałości uczestnikami działań proponowanych przez LOWE nie muszą być nowe (kolejne) osoby. LOWE może kontynuować działania na rzecz uczestników, którzy korzystali ze wsparcia w okresie obowiązywania umowy grantowej.

 Pytanie dotyczy opisu w polu „Sytuacja społeczna w otoczeniu szkoły”, gdzie należy przedstawić wstępna analiza problemów społecznych  na obszarze, gdzie funkcjonuje szkoła, w tym osób z wymienionych kategorii. W jaki sposób przedstawić ten opis jeśli nie ma oficjalnych danych statystycznych dot. obszaru, na jakim funkcjonuje szkoła w odniesieniu do określonych kategorii grup, o których mowa w kryterium merytorycznym Nr 2 lub instytucje publiczne (np. urzędy pracy czy ośrodki pomocy społecznej) nie prowadzą rejestru takich danych?

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznym Nr 2 przedstawionym procedurze naboru grantobiorców, w opisie sytuacji społecznej w otoczeniu szkoły należy przedstawić informacje nt. liczba dorosłych spełniających dane subkryterium w stosunku do ogólnej liczby osób zamieszkujących gminę/powiat, na terenie której funkcjonuje szkoła wskazana przez organ prowadzący do pełnienia funkcji LOWE. W celu pozyskania tych danych sugeruje się nawiązanie kontaktu z podmiotami, które mogą dysponować takimi danymi (np. powiatowe urzędy pracy, oddziały ZUZ, ośrodki pomocy społecznej), skorzystać z dostępnych danych statystycznych (np. GUS), korzystać z opracowań/diagnoz opracowywanych przez gminy (np. w ramach opracowywanych gminnych programów rewitalizacji, strategii rozwiązywania problemów społecznych, itp.). Natomiast jeśli dostęp do takich danych i ich pozyskanie w odniesieniu do określonego subkryterium (kategorii grupy osób) jest niemożliwe, a ze wstępnej diagnozy czy rozeznania organu prowadzącego/szkoły wynika, że osoby z danej kategorii na danym obszarze występują, to należy taką informację podać w sposób opisowy, posługując się w miarę możliwości wartościami liczbowymi, oraz wskazać w opisie sposób dokonania tej analizy, czyli zaprezentować we wniosku w jaki sposób te informacje/liczby zostały zidentyfikowane i wyliczone.


Czy można stosować skróty w pisowni ze względu na limit liczby znaków?

Tak, można stosować skróty ale w taki sposób aby czytelne dla Oceniającego. Innym wariantem jest wykorzystanie pól wniosku, które nie są ograniczone limitami znaków. Takimi polami bez limitu znaków są pola:

 • w pkt. 9 wniosku pola (a) Opis niezbędności i racjonalności wydatków zgodnie z przedstawionymi we wniosku potrzebami dot. uruchomienia i funkcjonowania LOWE  b) Opis efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu LOWE jakim jest zwiększenie dostępności dorosłych do różnych form aktywności zawodowej  i c) Plan wykorzystania/utrzymania efektów przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji w ramach umowy o powierzenie grantu

oraz 

 • w pkt. 2) Obszar, na którym znajduje się organ prowadzący pola do uzasadnienia wybranego obszaru. 

 Przy czym, sugeruje się, aby przy wykorzystaniu w/w pól do uzupełnienia informacji dot. innych punktów wniosku napisać na wstępie adnotację: „UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO PKT. ….” i wskazać, którego punktu wniosku informacje te dotyczą.  

[1] Wiek niemobilny wg definicji GUS oznacza grupę wieku produkcyjnego obejmującą ludność w wieku: Mężczyźni: 45-64 lata, Kobiety: 45-59 lat.
[2]
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593, z późn. zmianami.
[3]
Osoba z grupy NEET oznacza osobę pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli jest to osoba która jednocześnie
nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje się do zawodu.