Gantry 5

O Projekcie

„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 (LOWE 2)” to projekt grantowy realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1007/19-00 zawartej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Ministrem Edukacji Narodowej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z trzema organami prowadzącymi szkoły publiczne (Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś), przy których funkcjonują Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, utworzone w edycji konkursu LOWE edukacja 2017-2018.

Celem projektu jest  aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej z 20 środowisk lokalnych, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

Projekt LOWE 2 jest skierowany do 20 organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty z terenu Polski, które zostaną wybrane w drodze otwartego Konkursu grantowego. Wybrane w konkursie organy prowadzące szkoły otrzymają grant w wysokości do 250 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie przy wskazanej szkole Ośrodka LOWE oraz wsparcie merytoryczne przygotowujące szkoły do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) w ich środowisku lokalnym.

1.Wybór organów prowadzących szkoły prowadzących szkoły do uruchomienia LOWE w środowisku lokalnym

Wybór organów prowadzących szkoły nastąpi w drodze ogólnopolskiego konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa. W konkursie grantowym edycja 2010-2021 zostanie wybranych 20 organów prowadzących szkołę. Z wybranymi organami prowadzącymi szkoły – Grantobiorcami – zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu  na uruchomienie i działalność ośrodka LOWE przy wskazanej szkole. Maksymalna kwota grantu, jaką może otrzymać jeden Grantobiorca wynosi 250 tysięcy złotych.

2. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnych i ocena potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w Modelu LOWE zadań

Diagnoza  potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych, jak również ocena potencjału szkoły wybranej do pełnienia funkcji LOWE w środowisku lokalnym stanowi podstawę projektowania zakresu i sposobu realizacji przyszłych zadań LOWE.

Diagnoza ma kluczowe znaczenie dla realizacji modelu LOWE i będzie przeprowadzona zróżnicowanymi, weryfikowalnymi i skutecznymi metodami badawczymi, w sposób nieinwazyjny i z poszanowaniem nienaruszalności i godności osób badanych. Diagnoza potrzeb edukacyjnych będzie dotyczyć odbiorców wsparcia Ośrodka LOWE, tj. osób dorosłych, w szczególności zaś znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej, wykazujących dotychczas niską aktywność edukacyjną lub jej brak w jakiejkolwiek formie.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych zostanie przeprowadzona w kontekście potencjału edukacyjnego szkoły wskazanej do roli LOWE oraz dostępnych potencjałów innych partnerów edukacyjnych w skali lokalnej i ponadlokalnej, tzn. instytucji kultury, instytucji i podmiotów edukacyjnych, społecznych, rozwojowych, środowisk gospodarczych itp.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych jest procesem ciągłym i warunkuje elastyczność, adekwatność, skuteczność, racjonalność i partnersko-partycypacyjny charakter oferty edukacyjnej LOWE.

Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej oraz ocena potencjału szkoły jest prowadzona przy wsparciu merytorycznym ekspertów Partnerstwa projektu.

3. Uruchomienie i funkcjonowanie LOWE na rzecz edukacji osób dorosłych w środowisku lokalnym

Podstawowym zadaniem w ramach umowy grantowej zawartej z organem prowadzącym szkołę, wybranym w konkursie grantowym, będzie utworzenie - zgodnie z Modelem LOWE – ośrodka LOWE przy szkole, i aktywne prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych w okresie obwiązywania umowy grantowej, a także utrzymanie działalności LOWE przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu realizacji grantu.

W szczególności do zadań szkoły i organu prowadzącego szkołę będzie należało m.in.:

 • Przygotowanie elastycznej oferty edukacyjnej LOWE wynikającej wprost
  z rozpoznanych potrzeb osób dorosłych (tzw. podejście popytowe) w ramach diagnozy, rozpoznanych podczas etapu diagnozy.
 • Zawiązania przy powoływaniu LOWE współpracy z co najmniej jednym podmiotem
  z otoczenia społeczno-gospodarczego gminy, powiatu, itp.
 • Udzielanie wsparcia w procesie aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych uczestnikom korzystającym na warunkach określonych w tej procedurze z oferty edukacyjnej Ośrodka LOWE oraz kadry LOWE.
 • Promocja oferty edukacyjnej Ośrodka LOWE wśród społeczności lokalnej oraz Modelu LOWE w innych środowiskach społecznych, gospodarczych w kraju i na arenie międzynarodowej zgodnie z warunkami określonymi w tej procedurze.
 • Monitorowanie działalności Ośrodka LOWE oraz ewaluacja efektów (rezultatów)
  w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu i w okresie trwałości na zasadach określonych w Modelu LOWE.

Współpraca z Grantodawcą i Partnerami Projektu oraz innymi Ośrodkami LOWE wybranymi w ramach Konkursu grantowego oraz wymiana doświadczeń podmiotów zaangażowanych w powodzenie misji LOWE w zakresie aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w tym promowania wybranych elementów europejskiego modelu ścieżek poprawy umiejętności dorosłych ujętych w zaleceniu Rady z 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling Pathways).

4. Wsparcie organów prowadzących/Ośrodków LOWE wyłonionych w Zadaniu 2 w zakresie przygotowania i funkcjonowania szkół w pełnieniu funkcji LOWE

Przez cały okres obowiązywania umowy grantowej, ośrodki LOWE  mają zapewnione wsparcie merytoryczne ze strony partnerstwa projektu w zakresie:

 • udzielania wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu diagnozy potrzeb lokalnych społeczności w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonować LOWE oraz oceny potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE,
 • udzielania wsparcia w zakresie zawiązania partnerstwa lokalnego na rzecz uczenia się osób dorosłych w społeczności lokalnej na bazie szkoły we współpracy podmiotami (otoczeniem) społecznymi oraz gospodarczymi,
 • udzielania wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE,
 • udzielania wsparcia dla szkół pełniących funkcję LOWE i kadry szkół w zakresie wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do organizowania atrakcyjnych i skutecznych ofert edukacyjnych w obszarze  kluczowych kompetencji.

Wsparcie to będzie realizowane w następujących formach:

 • Fora wymiany i doświadczeń ośrodków LOWE, tj. spotkań dla ośrodków LOWE i ich organów prowadzących jako miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, tworzenia księgi dobrych praktyk oraz rekomendacji wdrożeniowych i systemowych
 • Szkolenia specjalistyczne organizowane w formule stacjonarnej oraz Webinaria, tj. krótkie formy szkoleniowe online dla kadry LOWE, organizowane cyklicznie wzmacniające ich warsztat pracy z osobami dorosłymi, pozwalającymi na budowanie strategii skutecznego LOWE, rozwijanie kompetencji komunikacji z otoczeniem i w zakresie innych aspektów ważnych z punktu widzenia lokalnej specyfiki LOWE.
 • Platforma internetowa LOWE z funkcjami:
  • Promocyjną – promocja ośrodków LOWE, ich oferty edukacyjnej, dobrych praktyk na poziomie ogólnokrajowym,
  • Narzędziową – dostęp do bazy wiedzy, zasobów, narzędzi i pomocy edukacyjnych ofert edukacyjnych, przykładów dobrych praktyk,
  • Komunikacyjną - forum dyskusyjne, chatbox, itp.,
 • Indywidualne wsparcie eksperckie – w formule doradztwa, tutoringu, coachingu dla ośrodków LOWE prowadzone przez ekspertów Grantodawcy i Partnerów Projektu.

Powyższe formy wsparcia będą wykorzystywane na każdym etapie wdrażania Modelu LOWE w ramach powierzonego grantu.