O Projekcie

„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 (LOWE 2)” to projekt grantowy realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1007/19-00 zawartej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Ministrem Edukacji Narodowej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z trzema organami prowadzącymi szkoły publiczne (Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś), przy których funkcjonują Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, utworzone w edycji konkursu LOWE edukacja 2017-2018.

Celem projektu jest  aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej z 20 środowisk lokalnych, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

Projekt LOWE 2 jest skierowany do 20 organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty z terenu Polski, które zostaną wybrane w drodze otwartego Konkursu grantowego. Wybrane w konkursie organy prowadzące szkoły otrzymają grant w wysokości do 250 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie przy wskazanej szkole Ośrodka LOWE oraz wsparcie merytoryczne przygotowujące szkoły do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) w ich środowisku lokalnym.

[Rich_Web_Tabs id=”1″]