Lider projektu

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Fundacja powstała w 2015 roku, założona przez grupę profesorów uczelni krakowskich – wybitnych specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa i zarządzania. W latach 2017-2018 Fundacja realizowała w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pilotażowy projekt  pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” (POWR.02.14.00-00-1020/16), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  LOWE był realizowany w partnerstwie z  Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Związkiem Powiatów Polskich.

W ramach 1.edycji LOWE  partnerzy opracowali Model  funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym, który następnie był testowany przez wyłonione w drodze konkursu grantowego 15 organów prowadzących szkoły, przy których powstały Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (Ośrodki LOWE). W 2 edycji projektu LOWE (2019-2021) Fundacja pełni rolę Lidera Partnerstwa, w skład którego wchodzą trzy organy prowadzące szkoły, przy których działają Ośrodki LOWE. Są to Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś.

Partnerzy projektu

Powiat Gorlicki

Powiat Gorlicki położony jest w południowo wschodniej części województwa małopolskiego. Powiat gorlicki od wieków zamieszkiwały różne grupy etnograficzne i narodowościowe, dlatego też dzisiaj cechuje go duże bogactwo kulturowe. Na tle innych powiatów województwa małopolskiego teren ten wyróżnia się walorami krajobrazowymi oraz bogactwem i różnorodnością form ochrony przyrody, które sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej i kwalifikowanej. Z racji położenia i ukształtowania terenu jest to obszar z przewagą terenów rolniczych. Gospodarka lokalna opiera się głównie na działalności sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Bezrobocie, to jeden z dominujących problemów tej części Małopolski, mający swoje skutki zarówno w sferze społecznej jak i ekonomicznej  mieszkańców.

Powiat Gorlicki jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach (ZST w Gorlicach) – szkoły, przy której od 2018 roku działa Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, uruchomiony w 1.edycji LOWE.

Miasto Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu, położone we wschodniej części województwa łódzkiego. Dużą zaletą Rawy Mazowieckiej jest korzystna lokalizacja w układzie komunikacyjnym kraju, niedaleko Łodzi przy drodze ekspresowej S8 Warszawa-Wrocław. To miasto o bogatej historii, z zamkiem Książąt Mazowieckich, przepięknym parkiem w stylu angielskim przez który przepływa rzeka Rawka – rezerwat przyrody. Bliskość dwóch dużych aglomeracji – Warszawy i Łodzi – powoduje zmiany w strukturze demograficznej mieszkańców. Spora cześć młodych mieszkańców Rawy podejmując studia w jednym z tych dwóch miast, po zakończeniu edukacji, decyduje się na pozostanie i rozwijanie tam aktywności zawodowej. Miasto Rawa Mazowiecka jest organem prowadzącym dla  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej, przy której od 2018 roku działa Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, uruchomiony w 1.edycji LOWE. To najstarsza i największa szkoła w mieście, do której  uczęszcza około 800 uczniów.

Gmina Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś leży w województwie małopolskim, około 15 km od Krakowa, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Od południa graniczy z Krakowem. Ze względu na bliskość dużego miasta gmina charakteryzuje się dużym saldem migracji-rocznie przybywa ok. 2,5 % nowych mieszkańców. Nazywana jest noclegownią Krakowa, gdyż duża część mieszkańców gminy codziennie dojeżdża do Krakowa do pracy. Niestety, to zjawisko sprzyja problemom braku integracji środowiska lokalnego i aktywności na rzecz społeczności lokalnej.  Aby przeciwdziałać tego typu zjawiskom władze gminy podejmują się m.in. realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, które służą pobudzaniu aktywności lokalnej społeczności.

Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym dla  Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele, przy której od 2018 roku działa Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, uruchomiony w 1.edycji LOWE.