Regulamin

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazu­je­my, że:

 1. Admin­is­tra­torem Państ­wa danych osobowych jest Fun­dac­ja Małopolska Izba Samorządowa, Kraków ul. Daszyńskiego 16, adres mail do kontaktu: biuro@fundacjamis.org.pl
 2. Państ­wa dane osobowe będą przetwarzane zgod­nie z RODO w celu:
  a) przeprowadzenia oraz udzi­ału w aplikacji do projektu (w tym m. in. zakre­sie ewidencji uczestników postępowania, ukończenia postępowania) orga­ni­zowanego przez admin­is­tra­to­ra, w opar­ciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b)przesyła­nia Państ­wu infor­ma­cji hand­lowych i mar­ketingowych, w szczegól­noś­ci w celu kon­tak­tu drogą mailową, infor­mowa­nia o wynikach, pro­duk­tach i wydarzeni­ach z udzi­ałem admin­is­tra­to­ra i jego per­son­elu w opar­ciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Państ­wa dane osobowe wskazane w pkt 2a) powyżej, będą prze­chowywane przez okres w którym admin­is­tra­tor będzie prowadz­ił dzi­ałal­ność statu­tową, przez okres niezbęd­ny do przeprowadzenia i zakończenia aplikacji, bądź do cza­su wyco­fa­nia przez Państ­wa zgody na przetwarzanie w tym celu, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej, przez okres przesyła­nia przez admin­is­tra­to­ra infor­ma­cji o wynikach postępowania lub mar­ketingowych, bądź do cza­su wyco­fa­nia przez Państ­wa zgody na przetwarzanie w tym celu.
 4. Odbior­ca­mi Państ­wa danych osobowych będą oso­by upoważnione przez admin­is­tra­to­ra oraz pod­mio­ty przetwarza­jące dane osobowe w imie­niu admin­is­tra­to­ra.
 5. Przysługu­je Państ­wu pra­wo żąda­nia od admin­is­tra­to­ra dostępu do danych osobowych Państ­wa doty­czą­cych, ich spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługu­je Państ­wu pra­wo do cofnię­cia zgody w każdym cza­sie poprzez przesłanie oświad­czenia o wyco­fa­niu zgody na adres mailowy: admin@fundacjamis.org.pl.
 7. Na dzi­ała­nia Admin­is­tra­to­ra przysługu­je Państ­wu skar­ga do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, ul. plac Pow­stańców Warsza­wy 1, 00–950 Warsza­wa
 8. Podanie przez Państ­wa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu przeprowadzenia procedury.
 9. Podanie przez Państ­wa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymo­giem usta­wowym lub umownym lub warunk­iem zawar­cia umowy.
 10. W sto­sunku do Państ­wa nie będą pode­j­mowanie czyn­noś­ci pole­ga­jące na zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym pro­filowa­niu.