Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie serdecznie zaprasza na Konferencję „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w Krakowie 14-15 września 2023 roku (czwartek-piątek). Konferencja odbywa się w Q Hotel Plus w Krakowie, ul. Wygrana 6 (przy Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym ICE).

Konferencja jest kontynuacją Forów Wymiany Doświadczeń, jakie nasza Fundacja z powodzeniem realizowała w ramach projektu “Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych” w latach 2020-2022. Po zakończeniu projektu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk społeczności lokalnych, podjęliśmy decyzję o kontynuacji debat nt. edukacji poza- i nieformalnej w Polsce.  W szczególności skupiamy się na metodach aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, metodologii zajęć edukacyjnych atrakcyjnych i efektywnych z punktu widzenia osób dorosłych,  a także znaczeniu edukacji dorosłych w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnot lokalnych i regionalnych oraz na ulokowaniu jej w systemie formalno-administracyjnym. Ważnym dla nas obszarem zainteresowań jest również rola partnerów (lokalnych i ponadlokalnych) oraz dostępność i warunki organizowania edukacji dorosłych w strukturach i z wykorzystaniem potencjału szkół we współpracy z  innymi interesariuszami.

Cele – jak widać – są ambitne, ale wynikają one z potrzeb tysięcy osób, które korzystały z oferty edukacyjnej i ją aktywnie kształtowały w co najmniej 35 ośrodkach LOWE, utworzonych i wspieranych przez naszą Fundację w całej Polsce w okresie realizacji dwóch edycji projektu w latach 2017-2022. Cele te i zadania wynikają również ze szczegółowej analizy wyzwań, jakie stoją przed nami wszystkimi: zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym (środowiskowym, grupowym, wspólnot lokalnych i regionalnych, itp.). Tym razem, otwieramy nasze Fora Wymiany Doświadczeń zarówno w rozumieniu obszarów tematycznych, jak i interesariuszy, i zapraszamy na Konferencję, która ma zapoczątkować wydarzenie cykliczne w postaci konferencji tematycznych.

Doświadczenie LOWE (ale nie tylko) pokazuje, że jest o czym rozmawiać. Globalizacja, postęp technologiczny i wszechobecne nowoczesne technologie, zmiany demograficzne i klimatyczne, migracje ludności – to wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat. Dodatkowo zaś cechą współczesności jest niespotykana dotychczas dynamika zachodzących zmian. To z kolei warunkuje potrzebę coraz to nowych umiejętności i kompetencji. Skuteczne rozwijanie i zarządzanie ludzkimi umiejętnościami i kompetencjami ma natomiast kluczowe znaczenie dla dobrobytu społecznego i gospodarczego każdej społeczności (lokalnej i regionalnej).

Problem jednak tkwi w tym, jak przekonać Polki i Polaków do tego, by w większej niż dotąd skali chcieli uwierzyć w to, że skoro świat dookoła się zmienia, to my również powinniśmy. O tej słabej skłonności Polek i Polaków do zmiany w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata świadczą dane statystyczne w postaci odsetka osób dorosłych uczących się przez całe życie. Z danych EUROSTATu odsetek ten w 27 krajach UE w latach 2012-2021 kształtował się na poziomie 8-11% populacji osób dorosłych, a w Polsce tylko w przedziale – 3,5-niecałe 6% dorosłej populacji Polek i Polaków. Przynajmniej te dane wskazują już na pilną potrzebę wzmocnienia wysiłków w szukaniu najlepszych rozwiązań, pozwalających uczynić edukację dorosłych bardziej dostępną i powszechną. Tym bardziej jest to odpowiedni czas, gdyż stoimy u progu uruchomienia nowej perspektywy finansowania UE, w której LOWE wpisane są w każdy z 16 programów regionalnych zarządzanych z poziomu Urzędów Marszałkowskich. Oznacza to, że Model LOWE w dotychczasowej swej wersji sprawdził się i jest gwarantem skuteczności, efektywności i adekwatności podejścia do potrzeb i ich zaspokajania (jak pokazuje nasze doświadczenie – nie tylko edukacyjnych). O tych wyzwaniach, ale też doświadczeniach, dobrych praktykach, jak również barierach, chcemy z Państwem rozmawiać. A z tych rozmów chcemy przygotować dokumenty, które będą gotowe do przedłożenia odpowiedzialnym za opracowywanie i realizację polityk publicznych w Polsce, w tym szczególnie zintegrowanej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić, będzie przestrzenią do dyskusji nt. strategii i modeli uczenia się osób dorosłych w różnych formach i kontekstach jako ważnego elementu kształtowania lokalnej polityki społecznej. Punktem wyjścia do wspólnej debaty będzie prezentacja Modelu „Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji” (Model LOWE) – innowacyjnej inicjatywy edukacyjnej na rzecz promowania koncepcji uczenia się przez całe życie wśród osób dorosłych, która z sukcesem jest wdrażana od 2017 roku, przede wszystkim w małych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, na obszarach popegeerowskich, poprzemysłowych i oddalonych od dużych centrów, gdzie dostęp do form edukacji poza- i nieformalnej jest ograniczony. Model LOWE wypracowany został w trakcie dwóch edycji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Rozwoju” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków Unii Europejskiej w latach 2017-2022 przy współpracy z wybranymi w drodze konkursu operatorami, w efekcie którego powstało przy różnego rodzaju szkołach 150 LOWE. Fundacja MIS była operatorem w obu edycjach konkursu i utworzyła oraz nadal wspiera 35 ośrodków LOWE w całym kraju.

Fundacja MIS, jako jeden z niewielu doświadczonych współtwórców Modelu LOWE i organizatorów sieci LOWE w Polsce, pragnie podzielić się swoim doświadczeniem i wspomóc zarówno władze regionalne i lokalne, jak i wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji Life-Long Learning osób dorosłych w przygotowaniu się do tworzenia nowych i rozwoju istniejących LOWE. Dlatego też głównym celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie oraz debata na temat podejmowania inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, trwałej i systemowej współpracy (sieciowania) instytucji i organizacji działających w tym obszarze.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, edukacyjnych oraz podmiotów analizujących zjawiska społeczno – gospodarcze i odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych służących jakości życia w gminach, powiatach i regionach, a także organizacje i instytucje działające na rzecz edukacji osób dorosłych.

Ramowy program Konferencji

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Uwaga: koszt dojazdu i ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus Plus, Ambasady USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ze środków własnych Fundacji MIS.

Link do formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 września 2023 r. (liczba miejsc ograniczona).

Serdecznie zapraszamy.