Model LOWE

LOWE wykorzystuje potencjał szkoły, jako instytucji edukacyjnej uczącej dzieci i młodzież, stając się ośrodkiem wzmocnienia potencjału społeczności lokalnej poprzez rozwój kompetencji osób dorosłych, stymulującego i integrującego działania proedukacyjne na rzecz dorosłych, prowadzone w otoczeniu instytucjonalnym szkoły.  

LOWE wykorzystują istniejącą sieć szkół i placówek systemu oświaty (publicznych i niepublicznych) do tworzenia lokalnych centrów animowania pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, w szczególności dla osób z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów oddalonych od centrów administracyjnych, edukacyjnych, gospodarczych itp. (tzw. obszarów peryferyjnych i defaworyzowanych) z utrudnionym dostępem do wysokojakościowych usług publicznych, w tym szczególnie edukacyjnych. Szkoła na tych obszarach jest często jedynym ośrodkiem skupiającym życie społeczne oraz pierwszym i miarodajnym źródłem wiedzy o problemach społeczności lokalnej. 

Model LOWE

LOWE są uruchamiane i działają zgodnie z Modelem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (Model LOWE), zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w oparciu o trzy propozycje Modelu LOWE wypracowane w pierwszej pilotażowej edycji przedsięwzięcia (2017-2018) przez wybranych w drodze konkursu operatorów krajowych. Jednym z nich była Fundacja Małopolska Izba Samorządowa. 

LOWE to miejsce, gdzie:
Zdiagnozowane potrzeby edukacyjne w kontekście wyzwań rozwojowych wspólnoty
• Przekuwane są w elastyczną ofertę edukacyjną
• Tworzoną w sposób demokratyczny i partycypacyjny
• Realizowaną na zasadach partnerstwa, zastępowalności ról, aktywności, sieciowości, równości, dostępności, poszanowania godności
• Przynoszącą wymierne efekty osobiste, grupowe, kompetencyjne, jakościowe oraz skutki społeczne i gospodarcze (tożsamość, wspólnotowość, solidarność, aktywność, wartość potencjałów lokalnych)

LOWE i tworząca je szkoła pełni funkcję integratora wiedzy, potencjałów i możliwości (lokalnych zasobów) z potrzebami i aspiracjami lokalnej społeczności, odzwierciedlonymi w charakterystyce społecznej, kulturowej, demograficznej i gospodarczej oraz historycznej i strategicznej wspólnoty. 

LOWE działające w zgodzie z Modelem jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym włączającym wszystkich tych, którzy – świadomie lub nie – potrzebują co najmniej informacji o zmieniającym się świecie, by w próbie zrozumienia go, doskonalić posiadane i pozyskiwać nowe kompetencje, a nierzadko też zawodowe zdolności pozwalające na nowe otwarcia w swoim i wspólnoty życiu.

LOWE w liczbach

  • Tekst do dopisania.

Źródło: Non-formal adult education in disadvantaged areas in Poland The LOWE network, Stanislaw Drzażdżewski, MEN, Krajowy koordynator ds. Wdrażania Europejskiej Agendy ds. Uczenia się Dorosłych