Model funkcjonowania LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji) w drugim etapie ich rozwoju w latach 2019-2023, opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Model LOWE podsumowuje doświadczenia zebrane przez 50 szkół, które uruchomiły Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji  w ramach pilotażu funkcjonowania LOWE w latach 2017-2018.  Jednym z operatorów pilotażowego konkursu na tworzenie LOWE była Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, która uruchomiła we współpracy z organami prowadzących szkoły 15 LOWE. 

Doświadczenia i modele wypracowane w pilotażu dotyczyły działań w środowisku lokalnym na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, w oparciu o zasoby i potencjał szkół oraz we współpracy z innymi instytucjami/organizacjami w ramach partnerstw. Publikacja jest  przewodnikiem obrazującym proces powołania i działania ośrodka w środowisku lokalnym w oparciu o doświadczenia, które pokazują, że jest pożądane i możliwe uczynienie ze szkoły ośrodka wzmocnienia potencjału społeczności lokalnej. 

Funkcją modelu jest przybliżenie idei LOWE, jego funkcji, zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, kadry, sposobu wykorzystania zasobów szkoły, procedury powołania, stworzenia i rozwoju partnerstwa. 

Przewodnik ten zawiera również charakterystykę uczestników LOWE jako odbiorców, rekrutację, sposób diagnozowania ich potrzeb w zakresie kompetencji oraz opis oferty. 

Zapraszamy do lektury. 

Skip to content