MUL lowe

Małopolski Uniwersytet Ludowy Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (MUL LOWE)

to przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu działań edukacyjnym dla osób dorosłych w formie edukacji pozaformalnej, zorganizowanej na obszarze działania ośrodków LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji), funkcjonujących przy szkołach publicznych w czterech gminach województwa Małopolskiego:

 • Gmina Biecz
 • Gmina Rzezawa
 • Gmina Szczurowa
 • Gmina Wielka Wieś

Działalność Uniwersytetu Ludowego (UL) opiera się na rozwijaniu
kapitału ludzkiego i społecznego dorosłych słuchaczy poprzez
podnoszenie kompetencji, zarówno kluczowych (szczególnie
społecznych i obywatelskich), jak i zawodowych oraz kształtowaniu
postaw obywatelskich w oparciu o tzw. grundtvigiańską metodę
dydaktyczną, która czerpie z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej
społeczności oraz wykorzystuje unikalne metody edukacji dorosłych wypracowane w ramach ponad 150 letniej tradycji tego typu placówek (pierwsze uniwersytety ludowe powstały w Danii, Niemczech, Norwegii i Szwecji w połowie XIX wieku), oparte na tzw. pedagogii grundtvigiańskiej (od nazwiska ojca uniwersytetów ludowych M.F.S. Grundtviga).

 

Uniwersytet ludowy przygotowuje współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej przez umożliwienie uczestnikom świadomego i dojrzałego zrozumienia siebie i swojej roli w świecie, przywracanie i rozwijanie u uczestników poczucia sprawstwa i wiary w możliwość zmiany swojego życia oraz życia lokalnych społeczności.

Uniwersytet ludowy realizuje swoje cele na podstawie wartości, takich jak:

 • kultywowanie tradycji lokalnych, regionalnych, narodowych,
 • pielęgnowanie humanistycznych wartości kultury europejskiej, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz empatii i wrażliwości na drugiego człowieka,
 • uświadamianie i analizę wyzwań globalnych współczesnego świata, takich jak np. kryzys ekologiczny czy migracyjny, oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i solidarności wobec innych narodów,
 • wspieranie rozwoju osobistego i potencjału słuchaczy przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych („wspólnoty uczącej się”).

Uniwersytet ludowy

to „szkoła dla życia”

Słuchacz Uniwersytetu Ludowego ma możliwość zdobycia
umiejętności i kompetencji, jakich nie mogą zaoferować formalne
placówki edukacji zawodowej dorosłych, ale też znalezienia
odpowiedzi na podstawowe pytania natury egzystencjalnej – kim jest
konkretny uczestnik jako osoba oraz członek danej wspólnoty
lokalnej, w której żyje, uczy się, pracuje i angażuje w życie publiczne.

Jeśli jesteś osobą dorosłą i zainteresowała Cię taka formuła uczenia
się oraz chcesz rozwijać swoje umiejętności i kompetencje ważne na
wszystkich etapach życia, zobacz ofertę naszych czterech filii
Małopolskiego Uniwersytety Ludowego LOWE.

Kto może skorzystać z oferty MUL LOWE ?

Słuchaczami MUL LOWE są osoby dorosłe (pow. 18r.ż.), w szczególności:

 

 • Osoby zamieszkujące na terenie czterech gminy województwa małopolskiego (Biecz, Rzezawa, Szczurowa i Wielka Wieś), gdzie są zlokalizowane filie MUL LOWE
 • Osoby z utrudnionym dostępem do rozwoju i jakichkolwiek form edukacji
 • Osoby wykazujące wysoki stopień motywacji do podnoszenie kompetencji (szczególnie społ. i obywatelskich)
 • Osoby nieaktywne zawodowo
 • Osoby podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny, posiadające niski status społeczny lub materialny
 • Osoby z niepełnosprawnością lub mające problemy zdrowotne
 • Osoby mające poczucie osamotnienia, wyobcowania, braku przynależności i bycia nieprzydatnym

Małopolski Uniwersytet Ludowy Lokalnych Ośrodków Wiedzy Edukacji – MUL LOWE
jest realizowany we współpracy z czterema samorządami lokalnymi

SEKRETARIAT MUL LOWE

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

31-534 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 16

tel.: 12 200 29 26, email: biuro@fundacjamis.org.pl

Skip to content