rada programowa

Rada Programowa Think Tanku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. W jej skład wchodzą osoby zajmujące się profesjonalnie edukacją osób dorosłych, rozwojem społecznym, polityką społeczną, prawnymi i finansowymi uwarunkowaniami kształtowania i realizacji lokalnych polityk społecznych – zwłaszcza polityk edukacyjnych.

Zadania Rady Programowej Think Tank LOWE

 • Rinicjowanie i akceptowanie zakresu szczegółowych zadań
 • Rzatwierdzanie składu Zespołu Ekspertów
 • Rwspółpraca z administracją publiczną szczebla krajowego i samorządowego, biznesem, przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, zajmującymi się badaniami i działalnością w obszarze edukacji (w szczególności poza- i nieformalnej), rynkiem pracy, rozwojem kapitału społecznego, itd.
 • Rformułowanie rekomendacji w zakresie rozwijania i dostosowania kompetencji dorosłych do trendów w gospodarce, aktualnych potrzeb rynku pracy, walidacji i uznawania kompetencji, z naciskiem na te zdobywane w trybie poza- i nieformalnym
 • Rupowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy (w formie wydawania komunikatów, recenzji, itp.)
 • Rzatwierdzanie raportów z badań i analiz realizowanych przez Think Tank
 • Rokreślanie tematyki badań i analiz prowadzonych przez Think Tank
 • Rpowoływanie, koordynacja i monitorowanie realizacji zadań zespołów ekspertów oraz innych zespołów roboczych niezbędnych z pkt. widzenia działalności Think Tanku
 • Rdbałość o merytoryczną jakość podejmowanych działań.

Członkowie Rady Programowej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Imię i Nazwisko
Piotr Bartosiak
Mirosław Golanko
Barbara Imiołczyk
Anna Korfel-Jasińska
Dr Stanisław Kowalski
Zbigniew Moskal
Anna Nikowska
Artur Paszko
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
Alina Respondek
Dariusz Styrna
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Marek Wójcik
Instytucja
Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Urząd Miasta Krakowa
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI)
Gmina Szczurowa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów Publicznych Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
Związek Miast Polskich
Pełniona funkcja
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Sekretarz Powiatu Krakowskiego
Dyrektorka Projektów Społecznych
Zastępczyni Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
Rektor WSEI
Wójt Gminy Szczurowa
Główny SpecjalistaWydział Edukacji i ZdrowiaDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego
Prezes Zarządu
Członek Rady Fundacji MIS
Ekspertka Edukacji Dorosłych Programu Erasmus +
Dyrektor Departamentu Edukacji
Kierownik Katedry Finansów Publicznych UEK Członek Rady Fundacji MIS
Pełnomocnik Zarządu, ekspert ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich

Zespół Ekspertów Think Tank LOWE

Zespół Ekspertów Think Tank LOWE tworzą naukowcy, praktycy z obszaru edukacji, w tym edukacji poza- i nieformalnej dorosłych, doświadczeni w działalności LOWE, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarach najczęściej sygnalizowanych potrzeb doradczych przez LOWE.

Zadania Zespołu Ekspertów

Głównym zadaniem Zespołu Ekspertów jest prowadzenie działań analityczno-badawczych z zakresu edukacji dorosłych (poza- i nieformalnej), trendów rozwojowych, kompetencyjnych, przeglądów publikacji, raportów w tej tematyce na poziomie krajowym i europejskim.

Wypracowane przez Zespół Ekspertów rozwiązania, stanowiska, rekomendacje, będą publikowane w Biuletynie Think Tanku oraz przekazywane do instytucji kształtujących politykę publiczną.

Zakres projektów badawczych

W pierwszym roku działalności Think Tank LOWE Zespół Ekspertów prowadzi badania we wszystkich działających ośrodkach LOWE.

Kluczowe pytania badawcze dotyczą warunków jakie muszą być spełnione aby:

 • Rosoby dorosłe, członkowie lokalnych społeczności, podejmowali aktywność edukacyjną wzmacniającą ich osobisty rozwój, a także pozwalającą im animować oraz włączać się w działania na rzecz dobra wspólnego w swoich środowiskach
 • Rszkoły lokalne mogły efektywnie i trwale prowadzić LOWE organizując wsparcie na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych.

Katalog tematów działalności analityczno-badawczej Think Tanku jest otwarty

Skład Zespołu Ekspertów Think Tank LOWE

1
2
3
4
5
6
7
8
Imię i Nazwisko
Dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ
Stanisław Drzażdżewski
Dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ
Joanna Ozorka-Krawczyk
Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
Dr Piotr Sołtyk
Dr Anna Stolińska
Dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
Organizacja, funkcja
Kierownik Zakładu Rozwoju Społecznego, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Radca Generalny, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierowniczka Zakładu Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Koordynatorka LOWE w Gminie Szczurowa, Dyrektorka Zespołu Szkół w Szczurowej
Kierowniczka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński, także Instytut Statystyki i Demografii SGH w Warszawie
Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prorektorka ds. organizacji i rozwoju uczelni, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

Budowanie warunków dla rozwoju edukacji poza- i nieformalnej dorosłych w paradygmacie uczenia się przez całe życie (LLL) z wykorzystaniem doświadczeń Modelu LOWE – THINK TANK LOWE

SEKRETARIAT THINK TANK LOWE

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

31-534 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 16

tel.: 12 200 29 26, email: biuro@fundacjamis.org.pl

Skip to content